+(844) 6660 6669
+(84) 988 138 168
 khanh3t
support@dokiem.net
  • C5-12C5-11

    Nemo NTM Nokia C5-00

    Thiết bị đo kiểm viễn thông hỗ trợ đo mạng 3G

  • C7-12C7-11

    Nemo NTM Nokia C7-00

    Thiết bị đo kiểm viễn thông hỗ trợ đo mạng 3G